In corso
menu
Informativa sulla Privacy

Lingua ungherese.
Da pagina 19 puoi leggere il contratto in italiano.


ADATVÉDELEMI SZABÁLYZAT,
JOGI ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A www.networksystem.hu weboldal és hozzátartozó aloldalainak adatvédelmi, adatkezelési szabályzata és jognyilatkozata.


Bevezetés.

Az alábbiak szerint adjuk közre a honlap adatkezelési gyakorlatára vonatkozó elvek, és szabályok összességét, mely által eleget teszünk az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdésében foglalt követelménynek és GDPR előírásainak.

Jelen adatkezelési szabályzat a www.networksystem.hu weboldal és annak összes aloldalainak adatkezelésére vonatkozó irányelveket tartalmazza, melyeket a www.networksystem.hu tulajdonosa és ennek az oldalnak az adatkezelője és adatfeldolgozói továbbiakban Üzemeltetők magukra nézve kötelezőnek ismernek el, azoknak alávetik magukat. Jelen tájékoztató teljes szövege, valamint annak esetleges módosításai a honlapon történő közzététellel lépnek hatályba. Az adatkezelésre vonatkozó jogi hátteret alapvetően Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) adja meg.

Szabályzatban használt fogalmak :

Tulajdonos : Szabó Zoltán egyéni vállalkozó

Felhasználó : Azon személyek, akik beregisztrálnak a NS rendszerbe

Üzemeltető : ADMIN felület használatára jogosult személyek

Érdeklődő : Hírlevélre feliratkozó, Konzultációs időpontot kérő, Videótéka felületére belépő, Webkonferenciára belépő, Rendezvényre jelentkező, Kérdőívet kitöltő személy.

1.0 Adatkezelő megnevezése és elérhetősége

(1.1) Adatkezelésért felelős személy


Szabó Zoltán tulajdonos, adatkezelő

 egyéni vállalkozó. Adószám : 69036381-1-29
 Székhely : 4029 Debrecen Kölcsey u 16.

Adatkezelő a networksystem és annak aloldalaira beregisztrált személyek adatait kezelheti a szabályzatban leírt módon. A rendszerben adatot és regisztrációt törölni csak az adatkezelő tud és ő jogosult erre. Szintén csak az adatkezelő tudja beállítani az egyes regisztrációk esetén a rendszer használati időt, a rendszert beélesíteni és a befizetett rendszerhasználati díjról számlát kiállítani.

(1.2) Adatfeldolgozó(k), - továbbiakban „üzemeltetők”:

A Network System és az összes aloldalanál a weboldal alján található az adatfeldolgozók névsora és elérhetősége és az a dátum amely időponttól adatot kezelhet az aloldalon.

(1.3) Az adatkezelés jogalapja:

A Networksystem és aloldalai, a természetes személy önkéntes hozzájárulása és az adatkezelő jogos érdeke  valamint jogszabályi előírás alapján tárol el adatokat, amelyhez az ügyfelek a regisztrációnál vagy a hírlevélre feliratkozásnál hozzájárulnak.

Az adatkezelő és adatfeldolgozó a regisztrált és látogató adatait harmadik személyeknek  semmilyen formában nem adja el, nem továbbítja ill. nem adja át, a személy kifejezett hozzájárulása nélkül.

Az adatfeldolgozók csak a saját aloldalukhoz tartozó személyek adatait kezelhetik. A többi aloldal adataihoz nincs hozzáférésük.

A Network System tulajdonosa az adatfeldolgozóknak megbízást ad, hogy az átadott Network System rendszerbe beregisztráló, hírlevélre feliratkozó, kérdőívet kitöltő, rendezvényre jelentkező, webkonferenciára jelentkező, videótéka felületbe belépő és konzultációs időpontot kérő  személyek által önkéntesen megadott adatait a networksystem aloldalán kezelje az adatvédelmi törvények maximális betartása mellett. Az adatfeldolgozók felelnek az adatvédelmi előírások betartásért és betartatásért az általuk használt Network System rendszer aloldalán.

Az önkétesen megadott adatok 8 különböző adatbázisban tárolja el a rendszer.

Üzleti hírlevélre feliratkozó személyek adatai a „Üzleti érdeklődők” adatbázisba kerül eltárolásra.

Termékes hírlevélre feliratkozó személyek adatai a „Termékes érdeklődők” adatbázisba kerül eltárolásra.

Konzultációs időpontot kérős személyek adatai a „Konzultáció” adatbázisba kerül eltárolásra.

Videótéka felületébe belépő személyek adatai a „Videótéka” adatbázisba kerül eltárolásra.

Kérdőívet kitöltő személyek adatai a „Kérdőív” adatbázisba kerül eltárolásra.

Rendezvényre jelentkező személyek adatai a „Rendezvények” adatbázisba kerül eltárolásra.

Webkonferenciára jelentkező személyek adatai a „Webkonferencia” adatbázisba kerül eltárolásra.

 • továbbiakban adatbázisok.

A megbízás az adatfeldolgozó személyes adatainak feltüntetésével lép érvénybe. Adatfeldolgozói státusz megszüntetése esetén a megszűnés időpontja is feltüntetésre kerül.

Az adatfeldolgozók levelet tudnak küldeni a Network System 8 adatbázisába lévő személyeknek. A kiküldött levelek tartalmáért szintén ők vállalnak felelősséget. Az adatfeldolgozók új elkapó oldalakat és Facebook posztokat tudnak létrehozni. Ezek esetén is be kell tartanai az adatvédelmi és a Facebook által előírt hirdetési szabályokat.

Az átadott rendszerben a partnerek által megjelenő kommunikációért, blog bejegyzések, siker sztorik, személyes bemutatkozás tartalmáért szintén az adatfeldolgozók felelnek. A nem megfelelő bejegyzéseket az adatfeldolgozók módosítani vagy törölni tudják.

Az adatfeldolgozók a tudomásukra jutott adatokat bizalmasan kezelik, harmadik félnek nem adják ki.

Az adatfeldolgozók a rendszert használó partnerekről statisztikai adatokat kapnak, amit bizalmasan kell kezelniük, harmadik személynek nem adható ki.

Az adatfeldolgozók maximálisan betartják az ebben a szabályzatban szereplő előírásokat.

Az adatfeldolgozók hozzáférést kapnak az aloldalhoz tartozó ADMIN felülethez.

A felhasználók szintén be kell tartaniuk az adatvédelmi szabályzat előírásait a személyes bemutatkozás, sikersztori, blog írás és privát email küldés esetén.

A felhasználók tudomásul veszik, hogy az adatfeldolgozók ellenőrzik a NS-ben folytatott kommunikációt és abban az esetben, ha az adatvédelmi előírásoknak nem felel meg a tartalom az adatfeldolgozók módosíthatják, vagy törölhetik azt.

(1.4) Adatvédelmi szabályzat fogalmi meghatározásai:

 • GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
   
 • admin felület: az alodalhoz tartozó zárt felület, ahol az adatfeldolgozók az átadott rendszer tartalmán tudnak változtatni. A részleteket a weboldal alján az admin felület kezelése résznél találod meg.

(1.5) Adatkezelési  irányelvei:

 1. Adatkezelő és üzemeltető(k) biztosítja azon jogot hogy a felhasználók a szolgáltatások igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan , hogy nyilatkozatával az adatkezelést, adattovábbítást részben, vagy egészen megtilthassa office@networksystem.hu címre küldött levéllel.
 •  
 1. Az adatkezelő és üzemeltető(k) biztosítják, hogy az érintettek a honlapon elérhető szolgáltatás(ok) igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhetik, hogy  mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.
 2. Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait különös tekintettel az alábbiakra:

 

- A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint azérintettszámára átlátható módon végzi.

- A személye adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik.

- Aszemélyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns csak a szükséges mértékű.

- A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan, beazonosíthatatlan adatokat haladéktalanul törölni kell.

- A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

- A személyes adatok kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát beleértve a az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is.

- Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 

(1.6) Adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

Az adatvédelmi szabályzat végén található részletesen az adatkezeléssel kapcsolatos összes jog és a panaszkezelés módja.

 

2.0 Networksystem és aloldalainak adatkezelésének általános célja.

Főoldal: A networksystem.hu rendszer egy tájékoztató weboldal, amely általánosságban mutatja be a rendszer működését.

(2.1) Főoldal felépítése.

www.networksystem.hu

Általános szöveges és videó ismertetők a Network System funkcióiról.

Hírlevél feliratkozási lehetőség

https://www.networksystem.hu/csomagok

Részletes szöveges és videó ismertetők.
Demo verzió
Elkapó oldal gyűjtemény
Networker csomagok funkciójának és árának ismertetése
Megrendelés

(2.2) Adatkezelés hírlevélre feliratkozás esetén

Név + Email + Telefonszám + Feliratkozás dátuma + Kiküldött email darabszáma

(2.3) Adatkezelés megrendelés esetén

Név + email + telefonszám + Választott csomag + Település + MLM cég neve + Csoportod létszáma + Megjegyzés

(2.4) Aloldalak felépítése:

Konkrét megrendelés alapján kifejlesztett online marketing rendszer.
Az aloldalak felépítése. A megrendelő által választott domain név.networksystem.hu

(2.5) Általános rendelkezések:

Az adatokat kizárólag az érintett által elfogadott célra használjuk. Az adatokat hírlevél és email küldési, statisztikai, oktatási, tájékoztatási, számlázással és egyéb marketing céllal tároljuk. Ennek a nyilatkozatnak az ELFOGADÁSA az egyedi információkhoz, hírlevelekhez, tudásanyaghoz és a weboldal zárt felületéhez való hozzáférés feltétele. A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!

3.0 Adatkezelési közzététel:

(3.1) Az adatgyűjtés ténye a kezelt adatok köre:

A honlap működtetése során az Üzemeltető(k) jogosult a felhasználóktól a jelen szabályzatban  felsorolt adatokat gyűjteni.

(3.2) Az érintettek köre: A honlap látogatói, illetve az ott hírlevélre feliratkozó vagy regisztráló valamennyi  természetes személy, érintett.

(3.3) Az adatkezelés jogalapja: Jelen szabályzat 1. oldalán felsoroltakon túlmenően a felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

Az Üzemeltető(k) szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A networksystem.hu csak a legszükségesebb adatokat kéri be és tárolja el.

(3.4) Az adatkezelés időtartama:  Az adatkezelés  a hozzájárulás visszavonásáig történik- kivéve az egyéb jogszabályban meghatározott tárolási időt. Az adatkezeléshez történő hozzájárulást az érintett bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail  címre küldött levélben.

(3.5) A networksystem.hu több célból kezel személyes adatokat.

Üzemeltető(k) a weboldal használata során az érintettek által igénybe veendő szolgáltatások nyújtására irányuló tájékoztatás, az Üzemeltető(k) által szervezett előadások, webkonferenciák, konzultációk, aktuális hírek, információk és az adott projekttel kapcsolatban felmerült bármilyen tájékoztatás, oktatás, online marketing, hírlevél küldés az érintettek részére és ennek a céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait. Továbbá a weboldalra bármilyen módon beregisztrált személy adatait. Minden egyes adattárolás során az időpont is rögzítésre kerül.

Bármelyik hírlevél feliratkozás esetén rögzítésre kerül, hogy az előre megírt írásos tájékoztató anyagok közül hányadik levél került kiküldésre.
 

Networker rendszer esetén az alábbi személyes adatbázisokat használjuk.

1. Üzleti hírlevél feliratkozás.
2. Termékes hírlevélre feliratkozás.
3. Networksystem regisztráció
4.) Konzultációs időpont kérés
5.) Rendezvényre jelentkezés
6.) Kérdőív kitöltés
7.) Videótéka felületére belépés
8.) Webkonferencia

 

(3.6) Személyes adatbázis, kezelt adatok köre:

A networksystem aloldallal rendelkező személykehez a saját weboldalukon keresztül networksystembe beregisztráló, üzleti vagy termékes hírlevélre feliratkozó, konzultációs időpontot kérő, kérdőívet kitöltő, rendezvényre jelentkező, videótéka felületére belépő és webkonferencián részt vevő személyek adatai kerülnek eltárolásra és a tudomásukra jutott adatokat csak az aloldallal kapcsolatos MLM tevékenységével kapcsolatban használható fel.

(3.6.1) Hírlevélről leiratkozó vagy Network System regisztrációt megszüntető személy adatait semmilyen formában nem lehet felhasználni.

(3.7) Üzleti és termékes hírlevélre feliratkozó adatbázis szerkezete és eltárolt adatok felépítése.

(3.7.1) Név + Telefonszám + Email + Feliratkozás dátuma + Kiküldött emailek darabszáma + Állapot

Ezeket az adatokat önkéntesen adatszolgáltatás keretében adják meg az emberek.
Hírlevél küldésre, akkor kerül sor, ha valaki feliratkozik a hírlevél küldésre. Ezek a hírlevelek véges számban automata módon kerülnek kiküldésre.

Kettő típusú hírlevél feliratkozást különböztetünk meg : üzleti és termékes.

A bekért adatok típusú megegyezik csak más tartalommal kerülnek kiküldésre az írásos tájékoztató anyagok.

A rendszert felhasználó személy az üzleti és termékes feliratkozó adatbázis esetén az „állapot” mezőt kezelik.

(3.7.2) Networksystem rendszerébe történő regisztráció esetén bekért adatok.

Ingyenes regisztráció esetén bekért adatok

Vezetéknév
Keresztnév
Email
Jelszó
Ország
Irányítószám
Település
Utca + Házszám
Telefonszám
Születésnap
Regisztráció dátuma.
(ezt a rendszer automatikusan adja meg)

Ezeket az adatokat önkéntesen adatszolgáltatás keretében adják meg az emberek.
A regisztráció után mindenki névre szóló saját aloldalt kap, aminek a felépítése a következő:

www.aloldal domain neve.networksystem.hu/regisztráló személy nevéből létrehozott egyedi azonosító.

A regisztrációval az adott személy hozzájárul, hogy a publikus oldalon a neve + email címe és telefonszáma megjelenjen.

Az éves rendszerhasználati díj megfizetése után kötelező jelleggel megadandó adatok.

Számlázási név
Számlázási cím (irányítószám + Város + utca)
Adószám

A számlázási célból megadott adatok bekérése törvényi előírás alapján történik.

Az éves rendszerhasználati díj megfizetése után önkéntesen megadható adatok.

Saját MLM regisztrációs link
MLM-es azonosító
Facebook
Instagram
Youtube csatorna
WhatsApp
Telegram
Profil kép
Személyes bemutatkozás szöveges tartalom
Személyes bemutatkozás Youtube videó
Sikersztori szöveges tartalom
Sikersztori Youtuba videó.

Ezeket az adatokat önkéntesen adatszolgáltatás keretében adják meg az emberek.
Az adott személy hozzájárul, hogy az önkéntesen megadott adatai publikus oldalon megjelenjenek.


(3.7.3) Konzultációs időpont adatbázis:

Név + Email + Telefon + Konzultációs időpont + Település + Állapot + Szöveges mező

Ezeket az adatokat önkéntesen adatszolgáltatás keretében adják meg az emberek.

(3.7.4) Rendezvényre jelentkezés adatbázis:

Név + Email + Telefon + Létszám + Település + Rendezvény dátuma + Megnevezés

Ezeket az adatokat önkéntesen adatszolgáltatás keretében adják meg az emberek.
 

(3.7.5) Kérdőív adatai:

Név + Email + Telefon + Kérdések szövege + Kérdésekre adott válasz + Település

Ezeket az adatokat önkéntesen adatszolgáltatás keretében adják meg az emberek.

(3.7.6) Videótéka adatbázis

Név + Email + Telefonszám

(3.7.7) Webkonferencia adatbázis

Név + Email + Telefonszám + Időpont + Megjegyzés

(3.7.8) Kapcsolattartás, központi és privát email küldés a 8 adatbázisban beregisztrált személyeknek.

A www.networksystem.hu és aloldalainak rendszerbe beregisztrált személyek rendszeres információkat, híreket kapnak az adott projekttel kapcsolatban.

Az email küldés történhet központilag az ADMIN felületet kezelő személy által vagy privát email küldés keretében, amikor az aloldalt használó személy küld levelet. Levelet lehet küldeni mind a 8 adatbázisban szereplő személyeknek.
Központilag kiküldött levelek esetén az összes személy megkapja a levelet, aki beregisztrált a rendszerbe.

Minden kiküldött levél tartalma eltárolásra kerül az „információs központ” menüpontban.

A központilag kiküldött levelekért az adatfeldolgozó tartozik felelősséggel.

Privát email tartalmáért, abban folytatott kommunikációért és az adatvédelmi szabályzat maximális betartásért az aloldalt használó személy tartozik jogi felelősséggel.

Emailt csak az általa képviselt MLM-es üzlettel kapcsolatban lehet küldeni. Minden más kommunikáció kéretlen tartalomnak minősül.

(3.7.9) Egyéb kommunikáció.

Blog és Privát blog

Blogot író személy + Blog tartalma + Privát vagy közösségi blog

(3.7.10) Tudásbázis

Kategória + Kérdés szövege + Időpont + Szöveges válasz

(3.7.11) FACEBOOK HIRDETÉS

Facebook hirdetés megrendelésekor a következő adatok kerülnek eltárolásra.

Név + Email + Telefonszám + Hirdetési csomag típusa + Kiválasztott elkapó oldal megnevezése + Megrendelés dátuma + Hirdetési kattintások száma + Hirdetés elindítása + Számla kiállítása + Hirdetés lejárati dátuma

Az aloldal felhasználója felel az általa megadott adatok valóság tartalmáért.
A „Bemutatkozás” + „Sikersztori” részben szereplő kommunikáció tartalmáért és az általa feltöltött profil képért és személyes online elérhetőségeket hitelességéért.

4.0 ADATBIZTONSÁG

Az adatbiztonságot a networksystem a következő módon biztosítja. SSL titkosítást használ a weboldal. Tűzfal és számos program védi a szervert.

A Network System rendszer működését Megbízott a Dataplex (T-System) virtuális szerverén üzemelteti. A szoftver használata során a Megbízott a rendszert használók részére on-line ügyfélszolgálatot és műszaki tanácsadást biztosít.

Az érintett jogszabályhely úgy rendelkezik, hogy a honlap-látogatójával, felhasználójával, mint éríntettel közölni kell az adatkezelés szabályait. Ez a szabályzat nyilvánosan elérhető a www.networksystem.hu oldalon és az aloldalakon keresztül.

5.0 Egyéb adatkezelési módok:

A weboldalon és a weboldal belső felületén található összes állomány jogvédett (Copyright) anyagok. Felhasználni más üzleti célra vagy másolatot készíteni róluk szigorúan tilos. A weboldal Felhasználási feltételek részletesen tartalmazzák a weboldalon feltöltésre került állományok felhasználásának a módját.

(5.1) Hírlevelek:
A honlapon regisztrált érintettek a regisztrációjukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy az Üzemeltető(k) reklámajánlataival, hírleveleivel, heti programjával és egyéb tájékoztató anyagokkal online módon a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse. Az Üzemeltető(k) vállalják, hogy nem küldenek spam-nek minősülő kéretlen reklámüzenetet, és biztosítja az indokolás nélküli, ingyenes leiratkozás jogát. Az adatok kezelése a regisztrációtól a törlésig terjedő időben történik. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személyére, az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetésére a jelen szabályzat általános megállapításai vonatkoznak.

(5.2) Adatok törlése

Az adatkezelés kezdő időpontja a látogatás, illetve a regisztráció időpontja, melyet követően Üzemeltető(k) jogosult a regisztráció törléséig az adatot kezelni. A regisztrált személyek email-ben az office@networksystem.hu oldalra küldött levélben is kérhetik az adatainak a törlését, amelynek 24 órán belül eleget kell tennie az  adatkezelőnek.
Adatot törölni csak az adatkezelő tulajdonosnak van joga és lehetősége. A törlés tényéről a törlés kérő személy értesítést kap.

A networksystem rendszer több lehetőséget biztosít az adatok törlésére. A kiküldött hírlevelek és a networksystem oldalán is lehetőség van az adatok törlésének a kérésére.

A networksystem a törlés azonosításra is az email címet használja.

Abban az esetben ha valaki a networksystemes regisztrációjának a törlését kéri abban az esetben az aloldalhoz tartozó hírlevél adatbázisban lévő adatok és törlésre kerülnek.

(5.3) Panaszkezelés

Bármilyen panaszt az alábbi módon lehet bejelenteni.

Hivatalos tértivevényes levélben. Cím : Szabó Zoltán 4029 Debrecen, Kölcsey u 16.
Email elküldésével az alábbi email címre. office@networksystem.hu

Minden panaszt a tulajdonos az adatfeldolgozóval együtt kivizsgál és 30 napon belül érdemi választ küld a panasztevőnek.


6.0 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

(6.1)     A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy a networksystem rendszere milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

(6.2).    A helyesbítéshez való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

 1. A törléshez való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését, amennyiben:

-       a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,

-       az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

-       az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező
        jogszerű jog az adatkezelésre,

-       a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

-       a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal
        összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor,

-       a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
        tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az érintett kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük és az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

 (6.4)    Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

-       a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog
        gyakorlása céljából,

-       a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelősre alkalmazandó
        uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése,

-       közérdekből, vagy az adatkezelősre ruházott közhatalmi jogosítvány
        gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,

-       a népegészségügy területét érintő,

-       archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból,

-       statisztikai célból közérdek alapján,

-       jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve
        védelméhez.                                                             

(6.5)     A zároláshoz való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az érintett kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az általa megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

(6.6)     A tiltakozáshoz való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

(6.7)     Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz  és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzett vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a  harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

7.0 Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az adatkezelő ha a lentiekben fennálló feltételek valamelyike teljesül, az adatkezelő korlátozza az adatkezelést:

-       az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését és helyette kéri azok felhasználásának korlátozását,

-       az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

-       az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését,

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, 

 • hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Adatkezelés korlátozása esetén a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(7.1)     Adathordozáshoz való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy a rávonatkozó általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

(7.2)     Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(7.3)     Visszavonás joga:

Az érintett adatszolgáltató jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

(7.4)     Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotás jogát:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely ránézve joghatással járna, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

(7.5)     Bírósághoz fordulás joga:

Ezen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy bíróság, ügyészség, nyomozóhatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi- és Információ-szabadság Hatóság, Magyar Nemzeti Bank, NAV szintén jogszabályi felhatalmazás alapján adatközlésre hívhatja fel az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére csak a pontos cél és az adatok körének megjelölése esetén és csak olyan mértékben ad ki személyes adatot, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy ezen adatkezelési tájékoztatót módosítsa, az esetleges változásokról kellő időben értesíti az érintetteket.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet GDPR).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról és annak módosításai.
  A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről,
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről,
 • 2013. év V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről.
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 • Sütik (cookie-k)

A weboldal sütiket használ.
A weboldal SSL tanúsítvánnyal rendelkezik.

(7.6) Közösségi hálózat (Facebook) 

Az Üzemeltető kijelenti, hogy Facebook.com/hu közösségi oldalon a weboldalt kedvelő („lájkoló”) érintettek részéről regisztrált nevük és felhasználó nyilvános profilképük vonatkozásában a  egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása érdekében adatkezelést folytat az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján.

Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik:
http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf,
http://www.facebook.com/about/privacy/)

www.networksystem.hu oldal Üzemeltetője és tulajdonosa Szabó Zoltán. 4029 Debrecen Kölcsey u 16

E-mail: office@networksystem.hu

8.0 Záró rendelkezések

 A szabályzat hatálya:

Visszavonásig érvényes. Hatálya kiterjed a szerződésben álló és a tevékenység gyakorlása során a megbízóktól, megrendelőktől kapott természetes személyek adataira. Az adatkezelő jogosult a szabályzatot módosítani, a módosítást az érintettekkel közölni kell. 


Adatkezelő kijelentem, hogy jelen dokumentum a honlapra vonatkozó adatkezelési elvek 2019.10.10 hatályos változatát tartalmazza.

 

9.0 JOGI NYILATKOZAT
 
(9.1) A www.netwworksystem.hu honlap és aloldalai (továbbiakban: honlap) és az azon található tartalom (beleértve: szöveg, grafika, kép szoftver, adatbázis, videó, hanganyag) teljes egészében a Szabó Zoltán/  egyéni vállalkozó Adószám: 69036381-1-29 4029 Debrecen Kölcsey u. 16/ kizárólagos szellemi tulajdona. Minden tartalom jogvédett.
 
(9.2) Azzal, hogy valaki meglátogatja vagy belép a honlapra elfogadja az alábbi feltételeket abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a honlapnak.
 
(9.3) A vállalkozó fenntart minden olyan jogot így különösen a tulajdonosi és szerzői jogi védelem alapján fennálló jogait,  amelyet nem ruház át a honlap látogatója számára.
 
(9.4) A honlapot és annak tartalmát tilos többszörözni, terjeszteni, nyilvánossághoz közvetíteni bármilyen módon, változatlan formában is. Abból tilos adatbázist létrehozni, tilos a belőle nyert információkból harmadik személy részére szolgáltatást nyújtani, azokkal tilos saját üzletszerű tevékenységet végezni, továbbá tilos oly módon használni, amely a társaság jogait sérti, vagy veszélyezteti.
 
(9.5) A honlap látogatója felelős minden olyan kárért, amely a jogszerűtlen, a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A felhasználásra vonatkozó rendelkezések megsértése polgári jogi és büntető jogi következményeket von maga után.
 
(9.6) Az adatkezelő szavatolja, hogy a főoldalon található tartalom teljes mértéke összhangban van a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezésekkel, különös tekintettel a szellemi alkotásokra, az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokra.

Az adatfeldolgozó szavatolja, hogy az aloldalon található tartalom teljes mértékben összhangban van a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezésekkel, különös tekintettel a szellemi alkotásokra, az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokra.

Valamennyi honlapon található adat nyilvános, bárki számára hozzáférhető, ezért annak megjelenítéséhez harmadik személy hozzájárulása nem szükséges.
 
Az adatkezelő és adatfeldolgozó a honlap adattartalmának hitelessége és pontossága érdekében minden tőle telhetőt elkövet és a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el, azonban a közzétételből eredő esetlegesen bekövetkező károkért mindennemű felelősségét kizárja.
 
Amennyiben Ön a saját honlapjára, vagy annak bármelyik elemére linket kíván elhelyezni, azt kizárólag a társaság előzetes írásbeli hozzájárulásával teheti meg.

10.0 ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

(10.1) Ön a honlapot általában ingyenesen  és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A honlap egyes részeit regisztráció nélkül látogathatja és az ott elérhető szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe.  A honlap meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz és díjfizetéshez kötött.
 
(10.2) A regisztráció során önkéntesen, jogszabályi kötelezettség nélkül személyes adatnak minősülő információkat is meg kell adni. Személyes adat: bármely meghatározott azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 
(10.3) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt közvetlenül vagy közvetve név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
 
(10.4) Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rávonatkozó személyes adatok teljeskörű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.
 
(10.5) Tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 
(10.6) Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező  szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott adat-feldolgozóval végrehajtatja.
 
(10.7) Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így pl. gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, tárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang-, vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat) rögzítése is.
 
(10.8) A tulajdonos mint adatkezelő a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván az Ön adatait. Csak azokat az adatokat tartjuk nyilván, amelyek nyilvántartására Ön előzetesen kifejezetten felhatalmazását adta és olyan terjedelemben, amíg az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatás nyújtásához ez elengedhetetlenül szükséges.
 
(10.9) A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatot biztonságosan tároljuk, azt semmilyen körülmények között - az Ön előzetes kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé, kivéve ha ezt jogszabály kötelezővé teszi.
 
(10.10) Amennyiben személyes adatot nem kíván megadni, ne regisztráljon.
 
Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, illetve kérheti annak helyesbítését, illetve törlését.
 
A honlap rögzíti az Ön számítógépének internet címét (IP-cím) azt, hogy mikor milyen tartalmat nézett meg a honlapon, melyik linkről navigált a honlapra. Ezen adatokat személyi azonosságához nem kapcsolható módon tároljuk, ezen statisztikai adatok elemzése alapján ismerjük meg, hogy mely szolgáltatás tartalmat milyen gyakran vesznek igénybe és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az internet címek kizárólag statisztikai adatokat szolgálnak a társaság azokat személyes adathoz nem köti.

 

11.0 Egyéb rendelkezések.

(11.1) ADMIN felületen az alábbi adatkezelésre van lehetőség.

Az admin felületen az adatkezelést az adatfeldolgozók végzik.

Az adatfeldolgozók feladata betartani és betartatni a GDPR és az adatvédelmiszabályzat előírásait. Az adatfeldolgozó az általa kezelt ADMIN felület és admin felülethez tartozó aloldalakon folytatott kommunikációért és adatkezelésért teljes jogi felelőséggel tartozik.

A publikus oldal tartalmát, szekciók sorrendjét teljes egészében lehet szerkeszteni, módosítani. A weboldal publikus és belső oldal szöveges tartalmán lehet változtatni. Az automata módon kiküldött írásos anyagokat lehet szerkeszteni és tartalmát változtatni. Korlátlan számú elkapó oldalt és Facebook posztot lehet létrehozni. Írásos anyagokat, - akár időzítve-, tudsz küldeni a partnereknek és az érdeklődőknek. ( 8 adatbázis) Popup ablakokat a saját igényeidnek megfelelően tudod beállítani. Kérdőív tartalmát szerkeszteni tudod. Rendezvényekre való toborzását is a saját elképzeléseidnek megfelelően állíthatod be. Saját logót tudsz feltölteni.
Jogosultságot tudsz adni, hogy ki írhat Blogot. Blog bejegyzéseket, sikersztorikat, bemutatkozás szövegeit ellenőrizni tudod. Tudásbázisban feltett kérdésekre választ tudsz írni. Érdeklődő felületet és  az oktatási rész strukturális és tartalmi részét a saját igényeidnek megfelelően tudod kialakítani.

(11.2) Fizetett Facebook hirdetések és elkapó oldalaknál az adatfeldolgozókra vonatkozó irányelvek:

(11.3) Elkapó oldalakat csak az adatfeldolgozók tudják létrehozni. Az elkapó oldalak tartalmáért az adatfeldolgozók a felelősek.

(11.4) A landing oldalak kialakításakor tilos minden olyan ígéret, ami radikális változást ígér, meggazdagodást ígért, meggyógyul, lefogy, megtanul egy nyelvet gyorsan stb és teljesmértékben összhangban kell lenni a Facebook hirdetésre vonatkozó irányelvekkel.

(11.5) Facebook hirdetésekkel kapcsolatos irányelvek:

https://www.facebook.com/policies/ads#

Kivonat a szabályzatból.

Többszintű hálózati értékesítés
Szabályzat

A jövedelemlehetőségeket népszerűsítő hirdetéseknek teljes körűen ismertetniük kell a kapcsolódó terméket vagy üzleti modellt, és nem népszerűsíthetnek csekély befektetéssel gyors ellentételezést ígérő üzleti modelleket, beleértve a többszintű hálózati értékesítési modelleket is.
Példák

Gyors meggazdagodást ígérő konstrukciók

Illegális termékek vagy szolgáltatások

A hirdetések nem valósíthatnak meg, nem támogathatnak és nem reklámozhatnak illegális termékeket, szolgáltatásokat vagy tevékenységet. A kiskorúakat célzó hirdetések nem reklámozhatnak olyan terméket, szolgáltatást vagy tartalmat, amely kifogásolható, nem legális, nem biztonságos, félrevezető, vagy túlzott nyomást gyakorol a megcélzott korcsoportokra, illetve kihasználja azokat.

Nem biztonságos táplálékkiegészítők
Szabályzat

A hirdetések nem népszerűsíthetik a Facebook által saját belátása szerint nem biztonságosnak ítélt táplálékkiegészítők értékesítését vagy használatát.
Példák

Nem biztonságos kiegészítők, korlátozás nélkül ideértve az anabolikus szteroidokat, a kitozánt, a fekete nadálytőt, a mellékvesehormont, az efedrint és az emberi növekedési hormont is.

Személyes egészségi állapot
Szabályzat

A hirdetésekben nem szerepelhetnek „előtte és utána” típusú képek, illetve váratlan vagy valószínűtlen eredményt megjelenítő képek. A hirdetés tartalma nem sugallhat negatív önképet vagy próbálhat meg ilyet generálni fogyókúrás, súlycsökkentő vagy egyéb, egészségügyi termék reklámozásához.
Példák

Teljes vagy ráközelítés nélküli alakokat megjelenítő képek
Ráközelített testrészekre koncentráló hirdetésképek

Egészségügyi információk
Szabályzat

A hirdetések nem kérhetnek egészségügyi információkat – beleértve a fizikai egészséget, a mentális egészséget, az orvosi kezeléseket, az egészségügyi állapotot vagy fogyatékosságot – az előzetes engedélyünk nélkül.
Példák

Érdeklődőkeresési űrlapmezők, amelyek rákérdeznek, hogy valakinek volt-e már mentális egészségügyi problémája, például depressziója vagy szorongása

Érdeklődőkeresési űrlapmezők, amelyek rákérdeznek egy személy aktuális vagy korábbi fogyatékosságaira, például hogy használ-e kerekesszéket

 Automatikus animáció
A hirdetések nem tartalmazhatnak olyan hangokat vagy flash animációt, amelyek automatikusan, felhasználói beavatkozás nélkül lejátszódnak vagy kinyílnak a Facebookon belül, miután valaki rákattint a hirdetésre.

Tiltott pénzügyi termékek és szolgáltatások
Szabályzat

A hirdetések nem reklámozhatnak olyan pénzügyi terméket és szolgáltatást, amelyet gyakran hoznak összefüggésbe félrevezető vagy csaló szándékú hirdetési gyakorlatokkal.
Nem engedélyezett:

Kezdeti tokenértékesítések
Bináris opciók
Különbözeti ügyletek

Kriptopénzhez kapcsolódó termékek vagy szolgáltatások

Szabályzat
Kriptopénz-kereskedést, illetve ehhez kapcsolódó termékeket vagy szolgáltatásokat reklámozó hirdetések előzetes írásos engedély nélkül. Az engedélyre vonatkozó követelmények részletei itt találhatók.
Nem engedélyezett:


Kriptopénz értékesítése

Engedéllyel engedélyezett:
Kriptopénz értékesítése
Kriptopénz-kereskedelmi platform
Kriptopénz

Engedélyezett:
Adóügyi szolgáltatások kriptopénzzel foglalkozó vállalatoknak
Kriptopénzhez kapcsolódó események, oktatás és hírek (ha nincs szó kriptopénztermékek vagy -szolgáltatások felkínálásáról)
Blokkláncalapú technológiával kapcsolatos információ

12.0 ADATKEZELŐ

Szabó Zoltán
Posta cím: 4029 Debrecen Kölcsey u 16
Email = 
office@networksystem.hu
Telefonszám : 70 90 44766
Adatkezelés kezdete: 2019.07.01

13.0 ADATFELDOLGOZÓK névsorát a weboldal alján található
        adatfeldolgozók menüpontban találod meg.

 

Debrecen. 2021.06.06.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua italiana. Traduzione italiana di google traduttore

 

POLITICA SULLA RISERVATEZZA INFORMATIVA LEGALE E PRIVACY

La protezione dei dati, le norme sulla gestione dei dati e l'informativa legale del sito Web www.networksystem.hu e delle sue sottopagine. Introduzione. Di seguito è riportato un insieme di principi e regole per le pratiche di gestione dei dati del sito Web, con cui rispettiamo la legge CXII del 2011 sul diritto all'autodeterminazione delle informazioni e alla libertà di informazione. il requisito contenuto nella Sezione 20 (1) della Legge e le disposizioni del GDPR. Il presente regolamento sulla gestione dei dati contiene le linee guida per la gestione dei dati del sito web www.networksystem.hu e di tutte le sue sottopagine, che il titolare di www.networksystem.hu e il titolare e gli incaricati del trattamento di questo sito sono sin d'ora riconosciuti come vincolanti e soggetti agli Operatori. Il testo integrale del presente prospetto, così come le eventuali modifiche allo stesso, entreranno in vigore al momento della pubblicazione sul sito web. Il contesto giuridico per la gestione dei dati è sostanzialmente stabilito nella legge CXII del 2011 sul diritto all'autodeterminazione dell'informazione e alla libertà di informazione. Legge (di seguito: Legge sulle informazioni). Termini utilizzati nei regolamenti: Proprietario: Zoltán Szabó unico proprietario Utente: persone che si registrano nel sistema NS Operatore: persone autorizzate ad utilizzare l'interfaccia ADMIN Interessato: persona che si iscrive alla newsletter, richiede una data di consultazione, entra nell'interfaccia della Videoteca, entra nella Web Conference, fa domanda per l'Evento, compila il Questionario.

1.0 Nome e dati di contatto del titolare del trattamento

(1.1) Responsabile della gestione dei dati Zoltán Szabó titolare, responsabile dei dati lavoratore autonomo. Codice fiscale: 69036381-1-29 Sede centrale: 4029 Debrecen Kölcsey u 16.

l titolare del trattamento può gestire i dati del sistema di rete e delle persone registrate nelle sue sottopagine come descritto nella policy. Solo il titolare del trattamento può e ha il diritto di cancellare i dati e la registrazione nel sistema. Inoltre, solo il titolare del trattamento può impostare il tempo di utilizzo del sistema per ogni registrazione, armare il sistema ed emettere fattura per il canone di utilizzo del sistema pagato.

(1.2) Responsabili del trattamento, di seguito "operatori": Il Sistema di Rete e tutte le sottopagine hanno in fondo al sito l'elenco e i recapiti dei responsabili del trattamento e la data a partire dalla quale è possibile gestire i dati nella sottopagina.

(1.3) Base giuridica per il trattamento dei dati: Networksystem e le sue sottopagine, il consenso volontario della persona fisica e il legittimo interesse del titolare del trattamento, nonché i dati previsti dalla legge, memorizzano i dati ai quali i clienti acconsentono al momento della registrazione o dell'iscrizione alla newsletter. Il titolare e il responsabile del trattamento non vendono, trasmettono o trasmettono a terzi in alcuna forma i dati del registrato e del visitatore. non trasferisce senza il consenso espresso della persona. I responsabili del trattamento possono trattare solo dati di soggetti appartenenti al proprio sottosito. Non hanno accesso ai dati delle altre sottopagine. Il titolare del Sistema di Rete incarica i Responsabili del trattamento di trattare i dati forniti volontariamente dai soggetti che si iscrivono al Sistema di Rete trasferito, iscriversi alla newsletter, compilare il questionario, candidarsi all'evento, candidarsi alla web conference, inserire il interfaccia della videoteca e richiedi una consulenza. I responsabili del trattamento dei dati sono responsabili del rispetto e dell'applicazione delle norme sulla protezione dei dati nella sottopagina del sistema di rete che utilizzano. I dati inseriti volontariamente vengono archiviati in 8 diversi database. I dati delle persone che si iscrivono alla newsletter aziendale saranno archiviati nel database "Business Investigators". I dati delle persone che si iscrivono alla newsletter del prodotto verranno archiviati nella banca dati "Interessati al prodotto". I dati dei soggetti che richiedono una data di consultazione saranno conservati nella banca dati "Consultazione". I dati delle persone che accedono all'interfaccia Video Store verranno archiviati nel database "Video Store". I dati delle persone che compilano il questionario verranno archiviati nella banca dati “Questionario”.

I dati delle persone che si candidano per un evento saranno archiviati nel database "Eventi". I dati dei richiedenti per la web conference saranno archiviati nel database "Web conference". - di seguito denominate banche dati. L'ordine ha effetto indicando i dati personali del responsabile del trattamento. In caso di cessazione dello stato di trattamento dei dati, sarà indicata anche la data di cessazione. I responsabili del trattamento dei dati possono inviare posta alle persone nel database Network System 8. Sono inoltre responsabili del contenuto delle lettere inviate. I responsabili del trattamento dei dati possono creare nuove pagine di cattura e post di Facebook. Anche in questi casi devi rispettare le regole sulla privacy e sulla pubblicità richieste da Facebook. Nel sistema consegnato, i responsabili del trattamento sono anche responsabili della comunicazione dei partner, dei post di blog, delle storie di successo e del contenuto della presentazione personale. Le voci errate possono essere modificate o cancellate dai responsabili del trattamento. I responsabili del trattamento manterranno riservati i dati di cui vengono a conoscenza e non li divulgheranno a terzi. I responsabili del trattamento ricevono statistiche sui partner che utilizzano il sistema, che devono mantenere riservate e non possono essere divulgate a terzi. I responsabili del trattamento rispettano al massimo i requisiti di questa politica. I responsabili del trattamento hanno accesso all'interfaccia ADMIN associata alla sottopagina. Gli utenti devono inoltre rispettare l'informativa sulla privacy per presentazioni personali, storie di successo, scrittura di blog ed e-mail private. Gli utenti riconoscono che i titolari del trattamento controllano le comunicazioni nel NS e nel caso in cui il contenuto non sia conforme alle norme sulla protezione dei dati, i responsabili del trattamento possono modificarlo o cancellarlo.

(1.4) Definizioni dell'Informativa sulla privacy:

• il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) è il nuovo Regolamento sulla Protezione dei Dati dell'Unione Europea;

• gestione dei dati: qualsiasi operazione o insieme di operazioni su dati personali o file di dati, automatizzati o meno, come raccolta, registrazione, organizzazione, ordinamento, archiviazione, trasformazione o alterazione, recupero, visualizzazione, utilizzo, comunicazione, trasmissione, distribuzione o altrimenti disponibile

per batch, armonizzazione o interconnessione, restrizione, cancellazione o distruzione;

• responsabile del trattamento: qualsiasi persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

• dato personale: qualsiasi informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile (interessato); identificare una persona fisica che, direttamente o indirettamente, in particolare mediante un identificatore come nome, numero, luogo, identificatore online o uno o più fattori relativi all'identità fisica, fisiologica, genetica, mentale, economica, culturale o sociale della persona fisica persona identificabile;

• titolare del trattamento: qualsiasi persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità ei mezzi del trattamento di dati personali; qualora le finalità e i mezzi del trattamento siano determinati dal diritto dell'Unione o dello Stato membro, il titolare del trattamento o i criteri specifici per la designazione del titolare del trattamento possono essere determinati anche dal diritto dell'Unione o dello Stato membro;

• consenso dell'interessato: una dichiarazione volontaria, specifica e ben informata e chiara dell'intenzione dell'interessato di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano mediante una dichiarazione o un atto che ne esprima inequivocabilmente la conferma;

• incidente di protezione dei dati: una violazione della sicurezza che provoca la distruzione, la perdita, l'alterazione, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato a dati personali trasmessi, archiviati o altrimenti gestiti, in modo accidentale o illegale.

• destinatario: qualsiasi persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro organismo a cui vengono comunicati i dati personali, anche se non terzi. Le autorità pubbliche che possono avere accesso ai dati personali nel contesto di un'indagine individuale in conformità al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di tali autorità pubbliche deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati applicabili in conformità alle finalità del trattamento;

• terzo: una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o qualsiasi altro organismo diverso dall'interessato, dal responsabile del trattamento, dal responsabile o dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto il diretto controllo del titolare o del responsabile.

• interfaccia di amministrazione: un'interfaccia chiusa appartenente alla sottorete, dove i responsabili del trattamento possono modificare il contenuto del sistema trasferito. I dettagli possono essere trovati nella sezione dell'interfaccia di amministrazione nella parte inferiore del sito web.

(1.5) Informativa sulla privacy:

-1. Il titolare del trattamento e gli operatori garantiscono il diritto degli utenti di vietare la gestione dei dati, la trasmissione dei dati in tutto o in parte inviando una lettera a office@networksystem.hu con la loro dichiarazione prima e durante l'utilizzo dei servizi .

- 2. Il titolare del trattamento e gli operatori garantiscono che gli interessati possano sapere in qualsiasi momento, prima e durante l'utilizzo dei servizi disponibili sul sito web, quali tipi di dati per i quali trattano i dati, compreso il trattamento dei dati non direttamente relative all'utente.

3. Il titolare dichiara di trattare i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa sulla gestione dei dati e a quanto previsto dalla normativa di riferimento, in particolare: - Il trattamento dei dati personali avviene in modo lecito e secondo correttezza e con trasparenza per l'interessato. - La raccolta dei dati personali avviene per uno scopo specifico, chiaro e legittimo. - La finalità del trattamento dei dati personali è appropriata e pertinente solo nella misura necessaria. - I dati personali devono essere accurati e aggiornati. I dati imprecisi e non identificabili devono essere cancellati immediatamente. - I dati personali devono essere conservati in modo tale che gli interessati possano essere identificati solo per il tempo necessario. I dati personali possono essere conservati per un periodo più lungo solo se la conservazione è finalizzata all'archiviazione nel pubblico interesse, a fini di ricerca scientifica e storica o a fini statistici. - Il trattamento dei dati personali è effettuato in modo tale da garantire l'adeguata sicurezza dei dati personali applicando misure tecniche e organizzative adeguate, inclusa la protezione contro il trattamento non autorizzato o illecito, la perdita accidentale, la distruzione o il danneggiamento dei dati. - I principi della protezione dei dati si applicano a tutte le informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile.

(1.6) Diritti relativi alla gestione dei dati: Al termine dell'informativa sulla privacy, troverai in dettaglio tutti i diritti relativi al trattamento dei dati e le modalità di gestione dei reclami.

2.0 Finalità generale della gestione dei dati di Networksystem e delle sue sottopagine. Home page: Il sistema networksystem.hu è un sito web informativo che presenta il funzionamento del sistema in generale.

(2.1) Struttura domestica.

(2.1) Struttura domestica. www.networksystem.hu Esercitazioni generali di testo e video sulle funzionalità del sistema di rete. Opzione di iscrizione alla newsletter https://www.networksystem.hu/csomagok Testo dettagliato e tutorial video. Versione demo Catturare la raccolta di pagine Descrizione della funzione e del prezzo dei pacchetti Networker Ordine

(2.2) Gestione dei dati in caso di iscrizione a una newsletter Nome + E-mail + Numero di telefono + Data di sottoscrizione + Numero di e-mail inviate

(2.3) Gestione dei dati in caso di ordine Nome + e-mail + numero di telefono + Pacchetto selezionato + Città + Nome dell'azienda MLM + Numero del tuo gruppo + Nota

(2.4) Struttura delle sottopagine: Un sistema di marketing online sviluppato sulla base di un ordine specifico. Struttura delle sottopagine. Il nome a dominio scelto dal cliente è.networksystem.hu

(2.5) Disposizioni generali: I dati saranno utilizzati solo per lo scopo concordato dall'interessato. Archiviamo i dati per newsletter ed e-mail, statistiche, educazione, informazione, fatturazione e altri scopi di marketing. L'ACCETTAZIONE DI QUESTA DICHIARAZIONE È UNA CONDIZIONE PER L'ACCESSO A INFORMAZIONI SINGOLE, NEWSLETTER, CONOSCENZE E ALL'AREA CHIUSA DEL SITO. I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori!

3.0 Gestione dei dati Pubblicazione:

(3.1) Il fatto della raccolta dei dati è la gamma di dati trattati: Durante il funzionamento del sito web, l'Operatore (i) ha il diritto di raccogliere i dati elencati nel presente regolamento dagli utenti.

(3.2) Stakeholder: Visitatori del sito web o tutte le persone fisiche che si iscrivono o si iscrivono alla newsletter, parti interessate.

(3.3) Base giuridica della gestione dei dati: Oltre a quelli elencati a pagina 1 del presente regolamento, il consenso dell'utente, Infotv. Sezione 5 (1), rispettivamente

CVIII del 2001 su alcune questioni relative ai servizi di commercio elettronico e ai servizi della società dell'informazione. Legge (di seguito: Legge Elker) 13/A. § (3): L'Operatore (i) può trattare i dati personali che sono tecnicamente necessari per la fornitura del servizio al fine di fornire il servizio. Se le altre condizioni sono le stesse, il fornitore di servizi deve scegliere e in ogni caso utilizzare i mezzi utilizzati nella fornitura del servizio della società dell'informazione in modo tale che i dati personali siano trattati solo se necessario per la fornitura del servizio e altre finalità specificate nella presente legge necessarie, ma in questo caso solo nella misura e per il tempo necessari. Networksystem.hu richiede e memorizza solo i dati più necessari.

(3.4) Durata del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati ha luogo fino alla revoca del consenso, salvo il periodo di conservazione specificato in altra normativa. Il consenso al trattamento dei dati può essere revocato in qualsiasi momento mediante lettera inviata all'indirizzo di posta elettronica di contatto.

(3.5) Networksystem.hu gestisce i dati personali per diversi scopi. Operatore (i) informazioni sulla fornitura di servizi che devono essere utilizzati dalle parti interessate durante l'uso del sito Web, presentazioni, conferenze web, consultazioni, notizie di attualità, informazioni e qualsiasi informazione, istruzione, marketing online, newsletter relative al dato progetto organizzato da il/i Gestore/i inviando agli interessati e gestendo a tal fine i dati personali degli Utenti. Inoltre, i dettagli di qualsiasi persona registrata sul sito Web in qualsiasi modo. Il tempo viene registrato anche durante ogni memorizzazione dei dati. In caso di eventuale iscrizione alla newsletter, verrà registrato quanti dei materiali informativi scritti prescritti sono stati inviati. Nel caso di un sistema networker, utilizziamo i seguenti database personali.

1. Iscrizione alla newsletter aziendale.

2. Iscriviti a una newsletter del prodotto.

3. Registrazione del sistema di rete

4.) Richiesta data di consultazione

5.) Richiedi un evento

6.) Completamento del questionario

7.) Accedi all'interfaccia della libreria video

8.) Conferenza Web Web

 

(3.6) Database personale, ambito dei dati gestiti:

I dati delle persone con la sottopagina del sistema di rete sono memorizzati nel sistema di rete tramite il proprio sito Web, iscrivendosi a una newsletter aziendale o di prodotto, richiedendo una data di consultazione, compilando un questionario, facendo domanda per un evento, entrando nella videoteca e partecipando a un conferenza Web. può essere utilizzato in connessione con.

(3.6.1) I dati di chi si cancella da una newsletter o cancella un Network System non possono essere utilizzati in nessuna forma.

(3.7) Struttura del database di iscrizione alla newsletter aziendale e di prodotto e struttura dei dati memorizzati.

(3.7.1) Nome + Numero di telefono + Email + Data abbonamento + Numero di email inviate + Stato Questi dati sono forniti volontariamente dalle persone come parte di una fornitura di dati. Per inviare una newsletter, si verifica quando qualcuno si iscrive alla newsletter. Queste newsletter vengono inviate automaticamente in numero finito. Distinguiamo tra due tipi di abbonamento alla newsletter: aziendale e produttivo. Il tipo di dati richiesto è lo stesso solo con altri contenuti verranno inviati nei materiali informativi scritti. La persona che utilizza il sistema gestisce il campo "stato" per il database di abbonamento aziendale e prodotto.

(3.7.2) Dati richiesti in caso di registrazione al sistema Networksystem. Informazioni richieste in caso di registrazione gratuita Cognome nome di battesimo E-mail Parola d'ordine Nazione Codice postale Insediamento Via + Numero civico Numero di telefono Compleanno Data di registrazione. (questo viene inserito automaticamente dal sistema) Questi dati sono forniti volontariamente dalle persone come parte di una fornitura di dati. Dopo la registrazione, tutti riceveranno una sottopagina personalizzata con la seguente struttura:

www.aloldal nome di dominio.networksystem.hu/ identificatore univoco creato dal nome del registrante. Registrandosi, la persona accetta che il proprio nome + indirizzo e-mail e numero di telefono vengano visualizzati nella pagina pubblica. Informazioni obbligatorie da fornire dopo il pagamento del canone annuo di utilizzo del sistema. Nome fatturazione Indirizzo di fatturazione (cap + città + via) Codice fiscale I dati forniti ai fini della fatturazione sono richiesti in conformità ai requisiti legali. Dati che possono essere forniti volontariamente dopo il pagamento del canone annuo di utilizzo del sistema. Il mio link di registrazione MLM ID MLM Facebook Instagram canale Youtube WhatsApp Telegramma Immagine del profilo Contenuto del testo di introduzione personale Presentazione personale Video Youtube Youtube Contenuto del testo della storia di successo Video di una storia di successo Youtube. Questi dati sono forniti volontariamente dalle persone come parte di una fornitura di dati. L'individuo accetta di visualizzare le informazioni fornite volontariamente su una pagina pubblica.

(3.7.3) Database delle date di consultazione: Nome + Email + Telefono + Data di consultazione + Città + Stato + Campo di testo Questi dati sono forniti volontariamente dalle persone come parte di una fornitura di dati.

(3.7.4) Database di registrazione degli eventi: Nome + Email + Telefono + Numero di persone + Città + Data dell'evento + Nome Questi dati sono forniti volontariamente dalle persone come parte di una fornitura di dati.

(3.7.5) Dati del questionario:

Nome + Email + Telefono + Testo delle domande + Risposta alle domande + Città Questi dati sono forniti volontariamente dalle persone come parte di una fornitura di dati.

(3.7.6) Banca dati della videoteca Nome + Email + Numero di telefono

(3.7.7) Database delle conferenze Web Nome + Email + Numero di telefono + Data + Commento

(3.7.8) Contatto, invio di posta elettronica centrale e privata alle persone registrate negli 8 database. Le persone registrate nel sistema di www.networksystem.hu e le sue sottopagine ricevono regolarmente informazioni e notizie relative al dato progetto. L'e-mail può essere inviata centralmente dalla persona che gestisce l'interfaccia ADMIN o come parte di un'e-mail privata quando la persona che utilizza la sottopagina invia una lettera. Le lettere possono essere inviate a tutte le 8 persone nel database. Nel caso di lettere inviate centralmente, tutte le persone che si sono registrate nel sistema riceveranno la lettera. Il contenuto di tutte le lettere inviate viene memorizzato nella voce di menu "Centro informazioni". Il responsabile del trattamento è responsabile delle lettere inviate centralmente. La persona che utilizza la sottopagina è legalmente responsabile del contenuto dell'e-mail privata, della comunicazione in essa contenuta e della massima osservanza della politica di protezione dei dati. L'e-mail può essere inviata solo in relazione all'attività MLM che rappresenta. Tutte le altre comunicazioni sono considerate spam.

(3.7.9) Altre comunicazioni. Blog e blog privato Blogger + Contenuti del blog + Blog privato o della community

(3.7.10) Base di conoscenza Categoria + Testo domanda + Data + Risposta testuale

(3.7.11) PUBBLICITÀ SU FACEBOOK Quando ordini un annuncio Facebook, verranno memorizzate le seguenti informazioni.

Nome + Email + Numero di telefono + Tipo di pacchetto di annunci + Nome della pagina catcher selezionata + Data dell'ordine + Numero di clic sull'annuncio + Annuncio di inizio + Emissione della fattura + Data di scadenza dell'annuncio L'utente della sottopagina è responsabile del contenuto reale dei dati che fornisce. Per il contenuto della comunicazione nella sezione “Presentazione” + “Success Story” e per l'autenticità della foto profilo e dei contatti personali online da lui caricati.

4.0 SICUREZZA DEI DATI

La sicurezza dei dati è garantita dal sistema di rete nel modo seguente. Il sito utilizza la crittografia SSL. Un firewall e molti programmi proteggono il server. Il funzionamento del sistema di rete è gestito dall'agente sul server virtuale Dataplex (T-System). Quando si utilizza il software, l'Agente fornisce servizio clienti on-line e consulenza tecnica agli utenti del sistema. La disposizione di legge in materia prevede che le regole di gestione dei dati debbano essere comunicate al visitatore del sito e all'utente come contatto. Tali regolamenti sono pubblicamente disponibili sul sito www.networksystem.hu e attraverso le sottopagine.

5.0 Altri metodi di gestione dei dati:

Tutti i file sul sito Web e sull'interfaccia interna del sito Web sono materiali protetti da copyright. L'uso per altri scopi aziendali o la loro copia è severamente vietato. I Termini di utilizzo del sito Web descrivono in dettaglio come utilizzare i file caricati sul sito Web.

(5.1) Newsletter: Con la registrazione, gli interessati registrati sul sito Web si impegnano a contattare l'Operatore (i) online con le loro offerte pubblicitarie, newsletter, programma settimanale e altro materiale informativo ai recapiti forniti durante la registrazione. L'Operatore / i si impegna a non inviare messaggi pubblicitari non richiesti che costituiscono spam e forniscono il diritto di annullare l'iscrizione senza giustificazione. I dati vengono trattati dalla registrazione alla cancellazione. Per l'identità dei potenziali titolari del trattamento legittimati ad accedere ai dati e per la descrizione dei diritti di trattamento dei dati degli interessati si applicano le disposizioni generali del presente regolamento.

(5.2) Eliminazione dei dati La data di inizio della gestione dei dati è la data della visita o della registrazione, dopo la quale l'Operatore (i) è autorizzato a gestire i dati fino alla cancellazione della registrazione. Le persone registrate possono inoltre richiedere la cancellazione dei propri dati tramite e-mail all'indirizzo office@networksystem.hu, che deve essere rispettata dal titolare del trattamento entro 24 ore. Solo il titolare del trattamento dei dati ha il diritto e la possibilità di cancellare i dati. La persona che richiede la cancellazione sarà informata dell'avvenuta cancellazione.

 

Il sistema di rete offre diverse opzioni per l'eliminazione dei dati. È inoltre possibile richiedere la cancellazione dei dati presenti nelle pagine delle newsletter inviate e del sistema di rete. Il sistema di rete utilizza anche l'indirizzo e-mail per identificare l'eliminazione. Nel caso in cui qualcuno richieda la cancellazione di networksystemes, i dati nel database della newsletter per la sottopagina verranno cancellati.

(5.3) Gestione dei reclami Qualsiasi reclamo può essere segnalato come segue. In una lettera di ricevuta di ritorno ufficiale. Indirizzo: Zoltán Szabó 4029 Debrecen, Kölcsey u 16. Inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica sottostante. office@networksystem.hu Tutti i reclami sono esaminati dal titolare insieme al responsabile del trattamento e una risposta nel merito è inviata al reclamante entro 30 giorni.

6.0 Diritti relativi alla gestione dei dati:

Diritti e applicazione dell'interessato:

(6.1) Diritto di richiedere informazioni L'interessato può richiederci informazioni tramite i dati di contatto forniti, quali dati del sistema di rete, su quale base giuridica, per quale scopo di gestione dei dati, da quale fonte, per quanto tempo, invieremo le informazioni sull'e-mail fornita contattare le informazioni immediatamente, ma non oltre 30 giorni.

(6.2). Diritto alla rettifica L'interessato può chiederci di modificare i suoi dati tramite i dettagli di contatto forniti. Daremo seguito alla tua richiesta immediatamente, ma entro un massimo di 30 giorni, e ti invieremo le informazioni via e-mail.

(6.3) Diritto di recesso L'interessato può richiedere la cancellazione dei propri dati tramite i recapiti forniti, se: - i dati personali non sono più necessari per lo scopo per il quale sono stati raccolti o altrimenti trattati, - l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento,

- l'interessato si oppone al trattamento dei dati e non c'è priorità diritto legale al trattamento dei dati, - i dati personali sono stati trattati illecitamente, - la raccolta di dati personali attraverso la società dell'informazione relative alla fornitura di servizi connessi, dati personali nell'Unione o per adempiere a un obbligo legale previsto dal diritto di uno Stato membro. Su richiesta dell'interessato, lo faremo senza indugio, ma entro un massimo di 30 giorni, e ti invieremo informazioni via e-mail.

(6.4) La cancellazione dei dati non può essere avviata se è richiesta la gestione dei dati: - il diritto alla libertà di espressione e di informazione allo scopo di esercitare - richiedere il trattamento dei dati personali, applicabile al titolare del trattamento adempimento di un obbligo previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, - nell'interesse pubblico o nell'autorità pubblica conferita al titolare del trattamento svolgere un compito svolto nell'esercizio della propria - nel campo della sanità pubblica, - per finalità di ricerca archivistica, scientifica e storica, - a fini statistici di interesse pubblico, per presentare e far valere rivendicazioni legali, o proteggere.

(6.5) Diritto di blocco L'interessato può richiedere il blocco dei propri dati tramite i recapiti forniti. Il blocco dura finché il motivo addotto dall'interessato richiede la conservazione dei dati. Su richiesta dell'interessato, lo faremo immediatamente, ma entro un massimo di 30 giorni, e invieremo le informazioni al contatto di posta elettronica da lui fornito.

(6.6) Diritto di protestare L'interessato può opporsi al trattamento dei dati tramite i recapiti forniti. Indagheremo sulla protesta il prima possibile, ma non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda, prenderemo una decisione nel merito e ti informeremo della sua decisione via e-mail.

(6.7) Diritto di accesso dell'interessato

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento un riscontro circa l'esistenza o meno di un trattamento di propri dati personali e, qualora tale trattamento sia in corso, di avere accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento ; le categorie di dati personali in questione; il destinatario o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi in particolare destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; la durata prevista della conservazione dei dati personali; il diritto di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati e di opposizione; il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo; informazioni sulle fonti di dati; il fatto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e informazioni comprensibili sulla logica utilizzata e sull'importanza di tale gestione dei dati e le conseguenze previste per l'interessato. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni entro e non oltre un mese dalla presentazione della richiesta.

7.0 Diritto di limitare il trattamento dei dati:

Su richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento limita il trattamento se ricorre una delle seguenti condizioni: - il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo, - il titolare del trattamento non ha più bisogno dei dati personali ai fini del trattamento, ma l'interessato li richiede per avanzare, far valere o difendere un'azione legale, - l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, nel qual caso la restrizione si applica per un periodo che consente di verificare l'esattezza dei dati personali, l'interessato si è opposto al trattamento, nel qual caso la limitazione si applica a condizione che sia accertato che • se i motivi legittimi del titolare del trattamento prevalgono sui motivi legittimi dell'interessato. Quando il trattamento dei dati è limitato, può essere trattato solo con il consenso dell'interessato o al fine di far valere, far rispettare, proteggere o tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o nell'interesse pubblico prevalente dell'Unione o di uno Stato membro Stato.

(7.1) Diritto di portare i dati: L'interessato ha il diritto di ricevere i dati personali forniti dall'interessato al titolare del trattamento in un formato strutturato, di ampia diffusione leggibile da dispositivo automatico e di trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento.

 (7.2) Diritto di protestare:

 

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione, al trattamento dei suoi dati personali nel pubblico interesse o nell'esercizio di pubblici poteri o al trattamento degli interessati o di terzi, ivi compresi profilazione basata su tali disposizioni. In caso di opposizione, il responsabile del trattamento non può trattare ulteriormente i dati personali a meno che non sia giustificato da motivi legittimi impellenti che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato o che riguardano l'invio, l'applicazione o la tutela di provvedimenti legali affermazioni.

(7.3) Diritto di recesso: L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.

(7.4) Processo decisionale automatizzato in singoli casi, incluso il diritto al profilo: L'interessato ha il diritto di non essere oggetto di una decisione basata esclusivamente sul trattamento automatizzato dei dati, compresa la profilazione, che avrebbe effetti giuridici o sarebbe per lui altrettanto significativo.

(7.5) Diritto di rivolgersi a un tribunale: Forniamo informazioni sul trattamento dei dati non elencate in questo prospetto al momento della raccolta dei dati. Si informa la gentile clientela che altri enti potranno rivolgersi al titolare del trattamento per la fornitura di informazioni, comunicazione e consegna di documenti sulla base delle autorizzazioni di legge. Desideriamo informare i nostri clienti che i tribunali, le procure, le autorità investigative, le autorità di infrazione, le autorità amministrative, l'Autorità nazionale per la protezione dei dati e la libertà di informazione, la Magyar Nemzeti Bank, NAV possono anche invitare il titolare del trattamento a fornire i dati sulla base di un'autorizzazione legale. Il titolare del trattamento fornisce i dati personali alle autorità solo se sono indicati l'esatto scopo e l'ambito dei dati e solo nella misura strettamente necessaria per conseguire lo scopo della richiesta. Il titolare del trattamento si riserva il diritto di modificare la presente informativa sulla gestione dei dati e comunicherà tempestivamente agli interessati eventuali modifiche. Legislazione su cui si basa la gestione dei dati: • REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 95 /46 (Regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR).

2011 CXII. Act on the Right to Information Self-Determination and Freedom of Information and its emendamenti. Legge LXVI del 1995 sui documenti pubblici, gli archivi pubblici e la protezione del materiale archivistico privato. legge. • Decreto 335/2005 sui requisiti generali per la gestione documentale degli enti che svolgono mansioni pubbliche. (XII. 29.) Decreto Governativo. • 2001 CVIII. Agire su alcune questioni relative ai servizi di commercio elettronico e ai servizi della società dell'informazione. • Legge C del 2003 sulle comunicazioni elettroniche, • Legge C del 2000 sulla contabilità, • Legge V del 2013 - sul codice civile. • CLV del 1997 sulla tutela dei consumatori. legge • Biscotti Questo sito web utilizza i cookie. Il sito è certificato SSL.

(7.6) Rete sociale (Facebook) L'Operatore dichiara che il proprio nome e utente si è registrato sul sito social Facebook.com/hu per conto di coloro a cui piace il sito Web ("mi piace") in relazione alla propria immagine del profilo pubblico al fine di condividere o mettere mi piace a ciascun elemento di contenuto, prodotto, promozione o il sito stesso sulla base del consenso volontario degli interessati. Durata del trattamento dei dati, identità dei potenziali titolari del trattamento legittimati all'accesso ai dati e diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati: è possibile conoscere l'origine dei dati, il loro trattamento, le modalità di trasferimento e la base giuridica all'indirizzo http ://www.facebook.com/about/privacy/ Gli interessati. La gestione dei dati è implementata sul sito Facebook.com, pertanto la durata e le modalità di gestione dei dati, nonché le possibilità di cancellazione e modifica dei dati sono regolate dal sito social facebook.com: http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf, http://www.facebook.com/about/privacy/) L'operatore e proprietario del sito web www.networksystem.hu è Zoltán Szabó. 4029 Debrecen Kolcsey u 16 E-mail: office@networksystem.hu

8.0 Disposizioni finali Campo di applicazione del regolamento:

Valido fino a revoca. Il suo campo di applicazione si estende ai dati delle persone fisiche nel contratto e ricevuti da clienti e clienti durante lo svolgimento dell'attività. Il titolare del trattamento ha il diritto di modificare il regolamento, la modifica deve essere comunicata agli interessati.

Titolare del trattamento Dichiaro che il presente documento contiene la versione effettiva dei principi di gestione dei dati per il sito web il 10.10.2019.

9.0 DISCLAIMER

(9.1) Il sito Web e le sottopagine di www.netwworksystem.hu (di seguito: sito Web) e il contenuto su di esso (inclusi: testo, grafica, software di immagini, database, materiale video, audio) sono interamente di proprietà di Zoltán Szabó / unico proprietario Codice fiscale: 69036381- 1-29 4029 Debrecen Kölcsey u. 16 / proprietà intellettuale esclusiva. Tutto il contenuto è protetto da copyright.

(9.2) Visitando o accedendo al sito web, accetti i seguenti termini e condizioni, anche se non sei un utente registrato del sito web.

(9.3) Il Contraente si riserva tutti i diritti, in particolare i suoi diritti di proprietà e la protezione del diritto d'autore, che non trasferisce al visitatore del sito web.

(9.4) Il sito ed i suoi contenuti non possono essere riprodotti, distribuiti o comunicati al pubblico in alcun modo, neppure in forma immutata. È vietato creare da esso una banca dati, fornire servizi a terzi a partire dalle informazioni da esso ottenute, svolgere con essi la propria attività imprenditoriale, nonché utilizzarla in modo lesivo o lesivo dei diritti del azienda.

(9.5) Il visitatore del sito web è responsabile per tutti i danni derivanti da un uso illegale, improprio o improprio. La violazione delle disposizioni sull'uso ha conseguenze civili e penali.

(9.6) Il titolare del trattamento garantisce che il contenuto dei contenuti della pagina principale è nel pieno rispetto delle disposizioni della normativa applicabile, in particolare della normativa in materia di proprietà intellettuale e protezione dei dati. Il responsabile del trattamento garantisce che il contenuto della sottopagina è nel pieno rispetto delle disposizioni della normativa applicabile, in particolare della normativa in materia di proprietà intellettuale e protezione dei dati. Tutti i dati sul sito sono pubblici e accessibili a chiunque, quindi non è richiesto il consenso di terzi per visualizzarli. Il titolare e il responsabile del trattamento si adopereranno e con la massima cura per assicurare l'autenticità e l'accuratezza del contenuto dei dati del sito web, tuttavia, esclude ogni responsabilità per eventuali danni che potrebbero derivare dalla pubblicazione.

Se si desidera creare un collegamento al proprio sito Web oa una parte di esso, è possibile farlo solo previo consenso scritto della Società.

10.0 INFORMATIVA SULLA PRIVACY

(10.1) Normalmente è possibile visitare il sito Web gratuitamente e senza dover fornire alcuna informazione personale su di sé. È possibile visitare determinate parti del sito Web senza registrazione e utilizzare i servizi disponibili gratuitamente. Tuttavia, l'accesso ad alcune parti del sito web è subordinato alla registrazione e al pagamento delle tasse.

(10.2) Le informazioni qualificabili come dati personali devono essere fornite anche volontariamente in fase di registrazione, senza alcun obbligo di legge. Dati personali: dati che possono essere collegati a qualsiasi persona fisica identificata o identificabile (di seguito: interessato), una conclusione che si può trarre dai dati sull'interessato.

(10.3) I dati personali manterranno questa qualità durante l'elaborazione dei dati finché la connessione con l'interessato può essere ripristinata. In particolare, si considera identificabile una persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, mediante riferimento a un nome, a un segno di riconoscimento o ad uno o più elementi propri della sua struttura fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o Identità sociale.

(10.4) Consenso: l'espressione volontaria e ferma della volontà dell'interessato, basata su un'adeguata informativa e sul consenso inequivocabile al trattamento dei dati personali che lo riguardano, in tutto o in parte.

(10.5) Obiezione: una dichiarazione dell'interessato che si oppone al trattamento dei propri dati personali e chiede la cessazione del trattamento o la cancellazione dei dati trattati.

(10.6) Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica o l'entità priva di personalità giuridica che determina le finalità del trattamento dei dati, prende e attua le decisioni in materia di trattamento dei dati (compresi i mezzi utilizzati) o con il responsabile del trattamento da lui incaricato.

(10.7) Gestione dei dati: qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati, indipendentemente dalla procedura utilizzata, ad es. raccogliere, registrare, registrare, organizzare, archiviare, modificare, utilizzare, trasmettere, divulgare, riconciliare o collegare, archiviare, eliminare e distruggere e impedire l'ulteriore utilizzo dei dati. La gestione dei dati include anche lo scatto di fotografie, suoni o immagini, nonché la registrazione di caratteristiche fisiche che possono essere utilizzate per identificare una persona (ad esempio impronte digitali o impronte del palmo). (10.8) Il titolare in qualità di titolare del trattamento è oggetto della legge LIII del 1992 sulla protezione dei dati personali e la divulgazione dei dati di interesse pubblico. legge gestisce e registra i tuoi dati in piena conformità. Registreremo solo i dati che hai espressamente autorizzato in anticipo a registrare e nella misura strettamente necessaria per la fornitura del servizio che desideri utilizzare.

(10.9) Conserveremo i dati personali di cui siamo venuti a conoscenza durante la registrazione in modo sicuro e non li renderemo disponibili a terzi in nessun caso, senza il tuo previo consenso espresso, a meno che ciò non sia richiesto dalla legge.

(10.10) Se non desideri fornire informazioni personali, non registrarti. Potrai in qualsiasi momento richiedere informazioni sul trattamento dei tuoi dati personali o chiederne la rettifica o la cancellazione. Il sito web registra l'indirizzo internet (indirizzo IP) del tuo computer, quali contenuti hai visualizzato sul sito web, da quale link hai navigato al sito web. Archiviamo questi dati in un modo che non può essere collegato alla tua identità personale e, sulla base dell'analisi di questi dati statistici, scopriamo quale contenuto del servizio viene utilizzato, con quale frequenza e quanto tempo vi trascorrono di volta in volta. Gli indirizzi Internet sono solo a fini statistici e non sono collegati ai dati personali dell'azienda.

11.0 Altre disposizioni.

(11.1) Sull'interfaccia ADMIN è possibile la seguente gestione dei dati. Nell'interfaccia di amministrazione, la gestione dei dati viene eseguita dai responsabili del trattamento. È responsabilità dei responsabili del trattamento rispettare e far rispettare i requisiti del GDPR e del Codice sulla protezione dei dati. Il responsabile del trattamento è pienamente responsabile della comunicazione e della gestione dei dati sulle sottopagine appartenenti all'interfaccia ADMIN e all'interfaccia di amministrazione da essa gestita. Il contenuto della pagina pubblica e l'ordine delle sezioni possono essere modificati e modificati nella loro interezza. Il contenuto testuale delle pagine pubbliche e interne del sito può essere modificato. I materiali scritti inviati automaticamente possono essere modificati e il loro contenuto modificato. Puoi creare un numero illimitato di pagine di cattura e post di Facebook. È possibile inviare materiale scritto, anche a tempo, a partner e interessati. (8 database) È possibile configurare finestre pop-up in base alle proprie esigenze. È possibile modificare il contenuto del questionario. Puoi anche impostare il tuo reclutamento per eventi secondo le tue idee. Puoi caricare il tuo logo. Puoi dare il permesso a chi può scrivere un Blog. Puoi controllare i post del blog, le storie di successo, i testi introduttivi. Puoi scrivere le risposte alle domande poste nella knowledge base. Interfaccia interessata e parte educativa puoi progettare la parte strutturale e di contenuto secondo le tue esigenze.

(11.2) Linee guida per i responsabili del trattamento degli annunci Facebook a pagamento e dei siti di cattura:

(11.3) Le catch page possono essere create solo dai responsabili del trattamento. I responsabili del trattamento sono responsabili del contenuto delle pagine di cattura.

(11.4) Durante la progettazione di landing page, qualsiasi promessa che prometta un cambiamento radicale, prometta di arricchirsi, guarire, perdere peso, imparare una lingua velocemente, ecc. è vietata e deve essere pienamente conforme alle Linee guida sulla pubblicità di Facebook.

(11.5) Politiche pubblicitarie di Facebook: https://www.facebook.com/policies/ads# Estratto dal regolamento. Rete di vendita multilivello Regolamento Gli annunci che promuovono opportunità di guadagno devono descrivere completamente il prodotto o il modello di business correlato e potrebbero non promuovere modelli di business che promettono una rapida compensazione con un piccolo investimento, compresi i modelli di vendita di rete multilivello. Esempi Costruzioni che promettono un rapido arricchimento Prodotti o servizi illegali Gli annunci non possono implementare, promuovere o promuovere prodotti, servizi o attività illegali. Gli annunci destinati ai minori non possono promuovere un prodotto, un servizio o un contenuto discutibile, illegale, non sicuro, fuorviante o eccessiva pressione o sfruttamento di gruppi di età mirati. Integratori alimentari non sicuri Regolamento Gli annunci non possono promuovere la vendita o l'uso di integratori alimentari che Facebook ritiene non sicuri a sua esclusiva discrezione. Esempi Integratori non sicuri, inclusi ma non limitati a steroidi anabolizzanti, chitosano, belladonna nera, ormone surrenale, efedrina e ormone della crescita umano.

Salute personale Regolamento Gli annunci non possono contenere immagini "prima e dopo" o immagini che mostrano risultati imprevisti o improbabili. Il contenuto dell'annuncio potrebbe non suggerire un'immagine di sé negativa o tentare di generarne una per promuovere la perdita di peso, la perdita di peso o altri prodotti per la salute. Esempi Immagini che mostrano forme intere o non ingrandite Immagini pubblicitarie incentrate su primi piani Informazioni sulla salute Regolamento Gli annunci non possono sollecitare informazioni sulla salute, inclusi salute fisica, salute mentale, cure mediche, condizioni mediche o disabilità, senza la nostra previa autorizzazione. Esempi Campi del modulo di richiesta che chiedono se qualcuno ha avuto un problema di salute mentale, come depressione o ansia Campi del modulo di richiesta che chiedono informazioni sulle disabilità attuali o passate di una persona, ad esempio se utilizza una sedia a rotelle Animazione automatica Gli annunci non possono contenere suoni o animazioni flash che vengono riprodotti o aperti automaticamente su Facebook senza l'intervento dell'utente dopo che qualcuno fa clic sull'annuncio. Prodotti e servizi finanziari vietati Regolamento Gli annunci non possono promuovere un prodotto o servizio finanziario spesso associato a pratiche pubblicitarie fuorvianti o ingannevoli. Non autorizzato: Vendite iniziali di token Opzioni binarie Transazioni differenziali Prodotti o servizi relativi alla criptovaluta Regolamento Annunci che promuovono il trading di criptovalute o prodotti o servizi correlati senza previa autorizzazione scritta. Il i dettagli sui requisiti per l'autorizzazione sono disponibili qui. Non autorizzato: Vendita di criptovalute Autorizzato da: Vendita di criptovaluta Piattaforma di trading di denaro crittografico Denaro crittografico Permesso: Servizi fiscali per società di criptovalute Eventi di denaro crittografico, istruzione e notizie (se non vengono offerti prodotti o servizi di criptovaluta) Informazioni sulla tecnologia blockchain

12.0 GESTORE DATI

Zoltán Szabó Indirizzo postale: 4029 Debrecen Kölcsey u 16 E-mail = office@networksystem.hu Numero di telefono: 70 90 44766 Inizio della gestione dei dati: 01.07.2019

13.0 L'elenco dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO è disponibile in fondo al sito responsabili del trattamento dei dati. Debrecen. 06/06/2021

 

Il nostro sito Web utilizza i cookie a causa della maggiore esperienza utente. Accedendo al sito, acconsenti alla politica dei cookie .
Sto chiudendo